การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ครั้งที่ 1/2565