การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 1/2565  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางจันทนีย์ ชูจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน, นางรุ่งนภา สุภา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 26 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้