การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน