การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)