การประชุม การสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย ,DLICT เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม การสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อรับทราบการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลและนโยบายเร่งด่วนการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ.โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ