การประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพ ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต ” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักเลขาธิการคุรุสภา