การประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1