เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566