ระบบประเมินความพึงพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑


คำแนะนำ
            ท่านสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการมาติดต่องานและได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มอำนวยการ