การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในสู่ความงอกงานภายนอกตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในสู่ความงอกงานภายนอกตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 ,29 และ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1