ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ และ นางสุวิภา  เอกพิมพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนคลินิคส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕