เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจีรณินท์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2) บทบาทและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทร. และ นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ. สนก. สพฐ.