รายงานการประเมินตนเอง

วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายวิทวินทร์  ประทังคติ และ นางยุพิน  ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนบ้านต้อง  (ศรีบัวบานวิทยา)  อ ธาตุพนม จ.นครพนม