การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการบูรณาการ(PBL) ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566

วันที่ 10 มิถุนายน 2566
นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการบูรณาการ(PBL) ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1