ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูล OIT และพัฒนาเว็บไชต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA online)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูล OIT และพัฒนาเว็บไชต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA online) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล OIT ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย