ตสน. ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของถานศึกษาในสังกัด  ณ  ร.ร.ชุมชนหนองฮีสามัคคี 

วันที่ 20  มิถุนายน  2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสาวพัชรินทร์  ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของถานศึกษาในสังกัด  ณ  ร.ร.ชุมชนหนองฮีสามัคคี  อำเภอปลาปาก. จังหวัดนครพนม