ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ  และให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียนฯ รูปแบบ on site หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนมรุกขนคร และโรงเรียนบ้านคับพวง