การอบรมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 การอบรมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี ดร.นฤมล   สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย