การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางปฏิมาพร  ศิริสวัสดิ์  รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายวิทวินทร์ ประทังคติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางนิตยา นพเสาร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย