นิเทศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ โดย ศน.วิทวินทร์ ประทังคติ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาลงพื้นที่  นิเทศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อ กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินการดำเนินงานภายในโรงเรียน พัฒนาครูให้มีความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติที่ดี มีขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูด้านทักษะกระบวนการคิด โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม