ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมบูรณาการ LS, AL, PLC

วันที่ 11  กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  โดย ศน.วิทวินทร์  ประทังคติ  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา    ลงพื้นที่ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมบูรณาการ LS, AL, PLC ของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนบ้านขอนขว้างและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ  โรงเรียนบ้านนาหนาด   อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม