การอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีหรือพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566