ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ และนายวันชัย  บัวชุม  (ประธานเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์) นายกฤษฎา  เอี่ยมกุศลกิจ (ก.ต.ป.น.) ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง