ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 57 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สพป.นครพนม เขต 1
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
จำนวน 57 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ 20 รายการ

1.เครื่องเล่นสนามแบบ 1

2. เครื่องเล่นสนามแบบ 2

3. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม

4. ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ 1

5. ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ 2

6. ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ 3

7. อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก

8. ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ

9. ครุภัณฑ์ประกอบการเรียน 8 กลุ่มสาระ

10. ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

11. ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน

12. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

13. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

14. อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1

15. อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2

16. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ 2

17. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถม

18. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาสตร์ ระดับประถม- ม.

19. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

20. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ประถมศึกษา – ม.

แบบสรุปราคากลาง

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

แบบ บก.06

แบบ บก.061

แบบ บก.062

แบบ บก.063

แบบ บก.064

บันทึกอนุมัติสรุปขอบเขตงานและราคากลาง