ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพระธาตุพนมมรุกขนคร ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์  อ.เรณู  จ. นครพนม