ร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน