การประชุมคณะทำงานการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” (The Best Safety Practice) ครั้งที่ 2/2566