การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศก์ โดย ศน. วิทวินทร์ ประทังคติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา ศน. สพป.นพ เขต 1 ลงพื้นที่เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม