ร่วมอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน   เครือข่ายที่ 1 – 19   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  2566 

วันที่ 21 – 23  สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์  ธงยศ  รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน   เครือข่ายที่ 1 – 19   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  2566  ระหว่างวันที่ 21 – 23  สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้นฐาน  เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม