อบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เครือข่ายพระธาตุพนม