ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ การประเมินผล และถอดบทเรียน   โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง  ปี 2566  ณ  ร.ร.บ้านขอนขว้าง