ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมไทย สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม