อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยระบบ School Health HERO

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรัชนก นาคพงษ์ นักจิตวิทยา และครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อำเภอธาตุพนม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยระบบ School Health HERO ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุม