การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

วันที่ 11 กันยายน 2566 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อานวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ประธานคณะกรรมการ นายปริญญา ธรเสนา, นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง เป็นกรรมการ และนางนรินทร ดุษดี เป็นเลขานุการ ในการนี้มี นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา, นางนฤมล สุภาทอง, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑, นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ, นางจีรณินท์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสถาพร แก้เคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้