ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย

มอบหมายให้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุภัยอันตรายต่างๆ แก่นักเรียน และสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามมาตรการ 3 ป  “ปลูกฝัง ป้องกัน ปราบปราม”