การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจิตศึกษาในโรงเรียนฯ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจิตศึกษาในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC สพป.นครพนม เขต ๑ ต้องการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน การใช้ชีวิต และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ทันที มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๓๖ โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเดิม ๒๑ โรงเรียน รวม ๕๗ โรงเรียน แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น วันที่ ๑๘ , ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯและคณะ และคณะวิทยากร