เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ .เวลา ­๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการตามโครงการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ที่เน้นประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในการใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ศึกษาต่อ การงานอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่  พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ  และคณะวิทยากร