การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑

การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายวิทวินทร์ ประทังคติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มาดำเนินการสังเคราะห์เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง