ประชุมการอบรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานการประชุมอบรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ