การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน