Zoom Meeting แก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  และ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  เข้าร่วมประชุมเวทีทำความเข้าใจการขับเคลื่อนงานกลไกจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน