การประกวดแข่งขันกิจกรรม (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมต่างๆในนามสพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรม