ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา   เครือข่าย พระธาตุพนม  ณ.  รร. พระกลางวิทยาคาร   อ. ธาตุพนม  จ. นครพนม พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์  และ นางสาววัชรา  จันทา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑