ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง และ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และในโอกาสนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย