ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของฯเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566