ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา            รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นครพนม เขต 1  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”   ในพื้นที่  รร.บ้านคำเม็ก อ.นาแก  รร.บ้านยอดชาดวิทยา  อ.วังยาง  รร.บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)  อ.ธาตุพนม   จำนวน  4  ครอบครัว  พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 ครอบครัวละ 2,000.- บาท และของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแก่นักเรียนยากจนมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก