การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2567

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย  ทำมาน  มอบหมายให้  นางสาววรินดา  บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , นางจันทนีย์  ชูจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวปรารถนา  ปลื้มภิรมย์นาฏ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ, นางสาวกนกวรรณ์  จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2567 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จ.เชียงใหม่