เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21