คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่  28  พฤศจิกายน  2565  นายอภิชัย  ทำมาน   มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ณ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.นครพนม เขต 1