ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (PMQA ๔.๐) ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะ